PFA sau SRL: Caracteristici, diferente si impozite

Un articol complet şi extrem de util scris de George Manole de la adasconsult.ro.

De cele mai multe ori, atunci când ne dorim să deschidem o afacere, nu suntem siguri ce entitate juridică să alegem, PFA sau SRL, pentru ca aceasta să ne poată maximiza avantajele obținute.

Mai jos vom detalia majoritatea aspectelor pe care trebuie să le luăm în considerare atunci când suntem în postura de a lua o decizie ca aceasta.

Tot ce trebuie sa stii despre PFA

Caracteristici PFA

PFA este reprezentată de persoana fizică autorizată prin lege să își desfășoare orice formă de activitate economică legală, folosind în principal forța sa de muncă. Prin acest tip de entitate juridică reprezentantul legal poate desfășura în toate domeniile, orice meserie, profesie sau îndeletnicire pe care legea nu le interzice în mod expres.

Pentru începerea activitătii unui PFA este nevoie în prealabil de pregătirea unor acte și depunerea acestora la Registrul Comerțului. Lista actualizată a documentelor necesare înfiintării unui PFA o puteți găsi pe site-ul oficial al Registrului Comerțului la acest link.

PFA poate angaja alte persoane cu contract individual de muncă (CIM) sau colabora cu terți pentru activitatea pentru care a fost autorizată. Conform Legii Nr. 182/2016, PFA poate desfășura activitățile pentru care a fost autorizată singură sau împreună cu alte 3 persoane, angajate de aceasta, în calitate de angajator, cu contract individual de muncă, încheiat și înregistrat conform legii.

PFA este obligată a se înregistra în scopuri de TVA atunci când cifra de afaceri anuală, declarată sau realizată, depășește plafonul de 88.500 euro, echivalentul a 300.000 lei.

Contabilitate PFA

O persoană fizica autorizată își poate ține singură contabilitatea cu un minim de cunoștințe economice, acest lucru reprezentând un avantaj față de un SRL, unde contabilitatea este mai stufoasă și de cele mai multe ori necesită suportul unui contabil autorizat.

PFA își poate ține contabilitatea în partidă simplă reglementată de OMFP nr. 170/2015, pentru următoarele categorii de persoane:

 • persoanele fizice și asocierile fără personalitate juridică ale căror venituri sunt supuse impozitului pe venit, al căror venit net anual este determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, fiind obținut din următoarele surse: activități independente, cedarea folosinței bunurilor, activități agricole, silvicultura și piscicultura;
 • persoanele sau entitățile care, prin actul normativ de înfiintare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligația ținerii contabilității în partida simplă, cu excepția persoanelor juridice fără scop patrimonial.

De asemenea PFA poate opta pentru ținerea contabilității în partidă dublă, de la începutul exercițiului financiar următor celui în care au decis acest lucru.

Impozitare PFA

O persoană fizică autorizată poate fi plătitoare de impozit în sistem real sau prin impozitare pe baza de normă de venit.

Nu se poate spune care dintre cele două este mai avantajoasă, întrucât norma de venit este specifică anumitor categorii de activități și venituri, deci nu constituie o opțiune pentru toată lumea.

Norma de venit

În esență, norma de venit este diferită deoarece codurile CAEN incluse în acest sistem de impozitare se stabilesc și sunt publicate de Direcțiile Generale Regionale ale Finanțelor Publice, respectiv a Municipiului București, prin intermediul Ordinului nr. 925/2017, și se vor impozita cu 10% din norma de venit publicată pentru activitatea pentru care există autorizare.

Normele de venit pentru anul 2019 pot fi vizualizate la următorul link.

Exemplu:

Pentru codul CAEN 1330: Finisarea materialelor textile, pentru București, norma de venit este de 25.000 lei.

Impozit pe venit: 25.000 x 10% = 2.500 lei

Contribuția la pensii, calculată la minim: 24.960 x 25% = 6.240 lei

Contribuția la sănătate: 24.960 x 10% = 2.496 lei

Total taxe și contribuții = 11.236 lei

Atenție! Taxele și contribuțiile se plătesc până la data de 15 Martie a anului următor.

În cazul în care, în anul fiscal anterior, PFA a înregistrat venituri brute ce depășesc echivalentul în lei a 100.000 euro, aceasta este obligată să treacă la sistemul real de impozitare. Cursul de schimb pentru determinarea sumei de 100.000 euro va fi cursul mediu pe tot anul, anunțat de BNR la finalul anului, pentru 2018 fiind de 4,6639 lei/euro.

Impozitarea în sistem real

Impozitarea în sistem real presupune înregistrarea tuturor operațiunilor economice ce rezultă din activitatea economică prin aplicarea principiilor contabilității in partidă simplă.

Diferența dintre norma de venit și sistemul real de impozitare constă în modul de calcul a venitului asupra căruia se aplică procentul de impozit de 10%, respectiv CAS – 25% si CASS – 10%, dacă persoana fizică autorizată obține pe parcursul unui an un venit net mai mare decât 12 salarii minime brute pe economie (plafon 2019 – 24.960 lei).

Pentru a stabili venitul net impozabil pentru sistem real, se vor scădea cheltuielile deductibile (efectuate în scopul obținerii de venituri) din venitul obținut.

Exemplu

Luând ca exemplu același cod CAEN 1330: Finisarea materialelor textile, unde am avut venituri de 200.000 lei și cheltuieli efectuate în vederea obținerii acestor venituri de 50.000 lei, rezultă un venit net de 150.000 lei.

Contribuția la pensii, calculată la minim: 24.960 x 25% = 6.240 lei

Contribuția la sănătate: 24.960 x 10% = 2.496 lei

Impozit pe venit: 150.000 x 10% = 15.000 lei

Total taxe si contributii = 23.736

După cum se observă impozitul datorat pentru adoptarea modelului de impozitare în sistem real în cazul acesta este mai mare cu 23.736 – 11.236 = 12.500 lei

Dacă cunoașteți faptul că venitul dumneavoastră este mai mare decât norma de venit stabilită de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice, recomandat este, dacă aveți posiblitatea, să optați pentru impozitare prin norma de venit.

În caz contrar exemplului de mai sus, dacă venitul dumneavoastră este mic se vor aplica următoarele reguli.

Venitul dumneavoastră net este de 20.000 lei.

Contribuția la pensii: 0 lei, venitul net fiind sub plafonul de 12 salarii minime în 2019 = 24.960 lei

Contribuția la sănătate: 0 lei, venitul net fiind sub plafonul de 12 salarii minime în 2019 = 24.960 lei

Impozit pe venit: 20.000 x 10% = 2.000 lei

La o scurtă analiză a situațiilor exemplificate, deducem faptul că dacă venitul net estimat este mai mare decât norma de venit, recomandat este să alegem impozitarea la norma de venit, iar dacă venitul net estimat este mai mic decât norma de venit, atunci, optim este să alegem impozitarea în sistem real.

Acum să vedem cum este situaţia şi în cazul unui SRL

Tot ce trebuie să ştii despre SRL

Caracteristici SRL

O societate cu răspundere limitată este o formă juridică de firmă, în care asociatul unic sau fiecare asociat răspunde doar în limita capitalului social subscris.

Ca și în cazul persoanei fizice autorizate, SRL se înfiintează prin pregătirea și depunerea unor acte la Registrul Comerțului. Dacă timpul vă permite puteți constitui singuri dosarul sau în caz contrar puteți apela la o firmă specializată care se ocupă cu înfiintări firme. Lista actualizată a documentelor necesare înfiintării unui SRL o puteți găsi pe site-ul oficial al Registrului Comerțului la acest link.

Capitalul social al unui SRL nu poate fi mai mic de 200 de lei, acesta fiind compus din părți sociale împărțite egal, care nu pot fi mai mici de 10 lei individual. Capitalul social poate fi format fie doar din bani, fie din bani și alte bunuri.

SRL poate fi deținut de un număr maxim de 50 de asociați.

O persoană, nu poate fi asociat unic decât într-un singur SRL. Pentru înființarea altei societăți decât cea în care este deja asociat unic, o persoană are nevoie de cel puțin încă un asociat.

Contabilitate SRL

Deoarece contabilitatea unui SRL, de cele mai multe ori, este stufoasă și necesită o pregătire superioară, dar și cunoașterea în permanență a normelor fiscale actualizate, recomandăm discuția în prealabil cu o firma de contabilitate.

Evidența contabilă se ține după aceleași reguli pentru toate SRL-urile, însă respectând particularitățile pentru fiecare tip de activitate economică:

 • fiecare plată și încasare se face însoțită de documente justificative prevăzute de lege;
 • toate înregistrările contabile au la baza un document contabil justificativ.

Impozitare SRL

În anul 2019, microîntreprinderile au un plafon de impozitare pe venit de 1% pentru cele care au cel puțin un salariat cu normă întreagă de 8h/zi (dacă sunt fracțiuni de normă se vor cumula) și 3% dacă nu au salariați. Perioada plății către bugetul de stat va fi lunară sau trimestrială, în funcție de vectorul fiscal stabilit.

De asemenea, mai există și impozitul pe profit de 16% destinat, de regulă, firmelor mai mari, dar și impozitul specific pentru activități HoReCa.

Dacă se dorește retragerea de capital din firmă sub forma de dividende, atunci se va plăti 5% impozit pe suma respectivă, care se va reține la sursă și va fi achitat de către firmă bugetului de stat, până la data de 25 a lunii următoare. În cazul în care valoarea dividendelor depășește plafonul de 24.960 lei, atunci persoana care a încasat veniturile va fi nevoită să depună declarația unică și să plătească CASS 10%.

O microîntreprindere neplătitoare de TVA, va fi nevoită să se înregistreze în scopuri de TVA dacă realizează venituri ce depășesc plafonul de 300.000 lei.

Conform Codului Fiscal, o microîntreprindere este o persoana juridica română care îndeplinește cumulativ următoarele condiții, la data de 31 decembrie 2018:

 • a realizat venituri care nu au depășit venituri în lei echivalentul a 1.000.000 euro. Cursul de schimb este cursul mediu valabil la închiderea exercitiului financiar în care s-au înregistrat veniturile;
 • capitalul social al acesteia este deținut de persoane, altele decât statul sau unitățile administrativ-teritoriale;
 • nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată la Registrul Comerțului sau instanțele judecătorești, conform legii.

Diferente PFA și SRL

În acest capitol vom prezenta principalele diferențe dintre PFA și SRL sub forma unui rezumat de caracteristici specifice fiecărei entitati.

Aspecte specifice PFA:

 • contabilitatea pentru un PFA se poate ține și de către o persoană fizică cu un minim de cunoștinte economice, astfel, economisind o parte din cheltuielile cu externalizarea contabilițatii;
 • PFA se poate folosi oricând de încasări;
 • PFA în sistem real plătește 10% din veniturile realizate (diferența dintre venitul brut realizat minus cheltuielile deductibile);
 • PFA fără angajați va trebui să plătească CAS (25%) și CASS (10%) doar dacă veniturile realizate depășesc 12 salarii minime pe economie, pentru anul 2019 plafonul fiind de 24.960 lei;
 • PFA în sistem real va fi obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în momentul în care va atinge plafonul de 300.000 lei ca și venituri realizate.

Aspecte specifice SRL:

 • contabilitatea SRL este mai stufoasă și necesită o pregătire superioară dar și cunoasterea în permanență a noilor modificări fiscale, existând astfel costuri cu angajarea unui contabil sau încheierea unui contract de prestări servicii de contabilitate;
 • SRL va trebui să depună lunar sau trimestrial câteva declarații fiscale cum ar fi: declarația 100, declarația 112, declarația 300 (pentru societăți plătitoare de TVA), declarația 390 (dacă se desfășoară tranzacții intracomunitare), etc.;
 • retragerea de capital în scop propriu se poate face doar prin distribuirea de dividende, acestea fiind impozitate, la sursă, suplimentar cu 5%, respectiv 10% (dacă suma depășește 24.960 lei, și se va plăti de către persoana fizică care o încasează);
 • SRL care are angajați va plăti pe lângă salariul net al angajutului și contribuțiile acestuia de CAS – 25%, CASS – 10%, impozit – 10%, dar și CAM – 2,25% din sarcina angajatorului;
 • SRL va fi obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în momentul în care va atinge plafonul de 300.000 lei.

În concluzie, PFA-ul este specific unei freelancer care are nevoie constantă de banii câştigaţi pentru a se folosi de banii câştigaţi. La prima vedere, sunt costuri mai mari la nivel de impozitare, însă ai acces rapid la banii încasaţi. Pentru o afacere cu un asociat/adminsitrator care lucrează singur, PFA-ul este o variantă bună de ales.

SRL-ul este pentru firme care îşi doresc angajaţi, vor să fie plătitori de TVA. Dacă eşti un asociat unic la firma, va trebui ori să te angajezi pentru primi în mod legal bani în fiecare lună, ori să aştepţi perioade de dividende. Impozitele trimestriale sunt mai mici la un SRL având în vedere că, o firmă fără angajaţi, plăteşte 3% pe venitul obţinut.

Trebuie să puneţi în balanţă cele două atunci când vă gândiţi la forma juridică, atât din punct de vedere al impozitelor cât şi din punct de vedere al avantajelor şi dezavantajelor oferite de cele două.

Articol realizat de adasconsult.ro – Pe langa consultanta in completarea declaratiilor fiscale, Adasconsult.ro te poate ajuta cu o gama mult mai diversificata de servicii, ce ajuta antreprenorii sa-si creeze cele mai favorabile scenarii fiscale. Ada’s Consult furnizeaza servicii complete de consultanta financiara si juridica, contabilitate, resurse umane, medicina muncii, ssm si psi.

Vrei să citeşti şi alte articole de educaţie financiară? Hai în grupul Totul despre Bani de pe Facebook.